Áfangi

STÆ 403

Markmið

Að nemandi hafi góðan skilning á raunföllum, þekki til vísis- og lografalla.
Að nemandi geri sér grein fyrir markgildum falla og kannist við samfelldnihugtakið, kunni skil á deildareikningi og kunni helstu reiknireglur um deildun.
Að nemandi geti notað deildareikning til að kanna föll.

Efnisatriði

Veldi, grunntalan e og vísisföll og lograr.
Föll, vaxtarhraði, afleiður margliðna, ræðra falla, margfeldis falla og vísisfalla.
Markgildi.  Afleiður og gröf falla. Afleiða hornafalla. Keðjureglan.

Námsfyrirkomulag

Farið verður í aðalatriði textans á töflu og sýnidæmi reiknuð og útskýrð eftir því sem þurfa þykir og tími vinnst til. Annars er lögð megináhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Því er þýðingarmikið að lesa vel texta og skoða eða reikna sýnidæmi. Æfingadæmi skulu nemendur leysa sjálfir eða með aðstoð kennara ef með þarf.
Á önninni verða nokkur skrifleg verkefni lögð fyrir sem ásamt mætingu gilda samtals 20% af lokaeinkunn. Að auki verða 4 heimapróf sem einnig gilda 20% af lokaeinkunn, Taki nemandi ekki  skyndipróf eða skili ekki verkefni á tilsettum tíma fær hann einkunnina 0 á því prófi. Vægi skriflegs lokaprófs er 60%

Kennslugögn

Stærðfræði 4000 C: Algebra og föll, vaxtarhraði og afleiður, gröf falla og afleiður og runur og raðir.
Útg. 2012. Höf. Lena Alfredsson og fleiri.
Aukaefni frá kennara um aðra afleiðu.
Kennsluumhverfið Moodle er notað í áfanganum og þar er allt ítarefni að finna.

Námsmat

Vægi lokaprófs er 60%.
Annareinkunn gildir 40%.

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Staerdfraedi/stae403/stae403.htm