Áfangi

HAG 203

  • Áfangaheiti: HAGF3FR05
  • Undanfari: HAGF2AR05

Markmið

Nemandi - geti notað línurit til að skýra samband tveggja framleiðsluþátta, svo sem véla og manna, samband verðs og magns, samband framleiðslumagns, kostnaðar og tekna við framleiðslu á vörum - þekki helstu strauma hagkerfisins og geri sér grein fyrir stöðu fyrirtækja í nútíma markaðshagkerfi - skilji mikilvægi framboðs og eftirspurnar til að viðhalda jafnvægi í framleiðslu og neyslu - geri sér grein fyrir áhrifum hagsveiflna á rekstur fyrirtækja - þekki framleiðsluþættina og geti greint framleiðslufallið bæði stærðfræðilega og með líkani - geti notað línurit til að útskýra þenslubraut fyrirtækis - geti reiknað dæmi og útskýrt jafnmagns- og jafngjaldalínur - geti greint og reiknað fastan og breytilegan kostnað, tekjur, framlegð og rekstrarjafnvægi - geti notað framlegðaraðferðir til þess að velja hagkvæmustu framleiðslusamsetningu - geti notað línurit til þess að skýra ákvarðanir neytenda um hámörkun nota - þekki til kenninga um hámörkun velferðar út frá sjónarhorni fyrirtækja og þjóðfélagsins í heild - geti greint á milli einokunar, fákeppni, verðleiðsagnar, einkasölusamkeppni og fullkominnar samkeppni á markaði - geti reiknað hagkvæmasta magn og eftir atvikum verð við mismunandi samkeppnisform - geti notað línurit til þess að tjá sig um stöðu á markaði - geti notað upplýsingatækni við útreikninga og aðra vinnslu

Efnisatriði

Línurit, efnahagshringrás, staða fyrirtækja í nútímahagkerfi, kostnaðar- og tekjuhugtök, framlegðarútreikningar, hagkvæmasta framleiðslusamsetning, ábati neytenda, framleiðenda og samfélagsins; framboð, framleiðslufall, jafnmagns- og jafngjaldalínur, þenslubraut, lögmálið um minnkandi afrakstur, meðalframleiðsla, jaðarframleiðsla, eftirspurn, tekjufall, notagildi, teygni, tekju- og staðkvæmdaráhrif, samkeppnisaðstæður á markaði, einokun, fákeppni, verðleiðsögn, einkasölusamkeppni, fullkomin samkeppni, hámörkun hagnaðar, hagkvæmasta val fyrirtækis (magn, verð) og rekstrarjafnvægi.

Kennslugögn

Rekstrarhagfræði eftir Vífil Karlsson, útg. 2016. Nánari upplýsingar hjá kennara.

Námsmat

Við námsmat getur hentað að beita skriflegu prófi til að kanna skilning nemenda á námsefninu í samræmi við markmið áfangans, enn fremur einstaklingsbundnum verkefnum og hópverkefnum þar sem reynir á getu nemenda til að nota upplýsingatækni við lausn rekstrarhagfræðilegra úrlausnarefna.