Starfslýsingar

Skólameistari

 

 • Skólameistari veitir skólanum forstöðu sbr. reglugerð nr. 1100/2007
 • Hann stjórnar daglegum rekstri og starfi skólans og gætir þess að starfsemi hans sé í samræmi við lög og reglugerðir, námsskrá og önnur gildandi fyrirmæli á hverjum tíma
 • Ber ábyrgð á að fjárhagsáætlun skólans sé fylgt

 

Aðstoðarskólameistari

 

 • Er staðgengill skólameistara
 • Sér um agamál nemenda og starfsmanna
 • Sér um færslu og viðhald eftirlitsspjaldskrár nemenda og starfsmanna
 • Hefur yfirumsjón með framkvæmd skólasóknaregla
 • Ber ábyrgð á launamálum starfsmanna
 • Ber ábyrgð á kennsluskiptingu
 • Ber ábyrgð á námsframboði
 • Hefur yfirumsjón með innritun nemenda
 • Hefur yfirumsjón með húsnæðis- og byggingarmálum
 • Hefur yfirumsjón með félagsmálum nemenda

 

Áfangastjóri

 

 • Hefur yfirumsjón með námsferlum, námsframvindu og námslokum nemenda
 • Hefur yfirumsjón með námsmati
 • Ber ábyrgð á stundatöflugerð
 • Ber ábyrgð á próftöflugerð og framkvæmd prófa
 • Ber ábyrgð á skráningu einkunna í feril nemenda og á prófskírteinum við námslok
 • Sinnir öðrum verkefnum í samráði við skólameistara

 

Fjarnámsstjóri

 

 • Ber ábyrgð á allri framkvæmd og starfsemi fjarnáms
 • Skipuleggur vefsíðu fjarnáms
 • Ber ábyrgð á framboði áfanga í fjarnámi í samráði við kennslustjóra
 • Hefur yfirumsjón með námsferlum, námsframvindu og námslokum fjarnemenda
 • Hefur yfirumsjón með mati á fyrra námi fjarnemenda
 • Sér um kennsluskiptingu og þjálfun kennara
 • Sér um samskipti við grunnskóla
 • Ber ábyrgð á þróun fjarnáms
 • Ber ábyrgð á endurmenntunarnámskeiðum fyrir fjarnámskennara
 • Veitir kennurum og nemendum ráðgjöf um fjarnám

 

Gæðastjóri

 

 • Ber ábyrgð á sjálfsmati skólans
 • Leiðir innleiðingu gæðastjórnakerfis í öllu skólastarfi
 • Hefur yfirumsjón með rafrænni stjórnsýslu
 • Ber ábyrgð á heimasíðu skólans
 • Önnur verkefni í samráði við skólameistara

 

Fjármálastjóri

 

 • Hefur umsjón með reiknishaldi skólans
 • Færir inn launabókhald í samráði við æðstu stjórnendur
 • Gerir launamið fyrir verktakagreiðslur
 • Ber ábyrgð á fjárhagsáætlun
 • Ber ábyrgð á móttöku, bókun og greiðslu reikninga
 • Ber ábyrgð á innheimtu skólagjalda í samráði við áfangastjóra
 • Sækir um endurgreiðslu á virðisaukaskatti
 • Tengiliður ræstinga og mötuneytis
 • Önnur verkefni í samráði við skólameistara

 

Sviðsstjóri

 

 • Hefur umsjón með útskriftarnemum bóknámsbrauta og skipuleggur kennslu í lokaáfanga
 • Hefur umsjón með námsframboði, áfangalýsingum, námsáætlunum og námsefni ásamt deildarstjórum bóknámsbrauta
 • Vinnur að þróunarstarfi bóknámsbrauta, leiðir faglega umræðu og tekur saman ársskýrslu
 • Metur, ásamt deildarstjórum bóknámsbrauta, umsóknir um kennarastöður og hefur umsjón með leiðsögn nýrra kennara
 • Aðstoðar við töflugerð
 • Hefur yfirumsjón með endurskoðun námskrár skólans

 

Kennslustjórar heilbrigðisbrauta

 

 • Hafa eftirlit með brautskráningarnemum, skráningu einkunna þeirra og endurtökuprófum
 • Hafa umsjón með nemendum
 • Fylgjast með ákvörðun um námslok nemenda
 • Hafa umsjón með útskriftarnemum og skipuleggja kennslu í lokaáfanga
 • Hafa umsjón með áfangalýsingum og námsáætlunum ásamt deildarstjórum
 • Hafa umsjón með bókalistum ásamt deildarstjórum
 • Vinna að þróunarstarfi
 • Taka saman ársskýrslu um starfsemi viðkomandi brautar
 • Hafa yfirumsjón með faglegri umræðu
 • Hafa yfirumsjón með leiðsögn nýja kennara[1]
 • Hafa yfirumsjón með endurmenntun á sinni braut
 • Hafa yfirumsjón með námsframboði sérgreina brautarinnar
 • Meta umsóknir um kennarastöður
 • Aðstoða við töflubreytingar
 • Bera faglega ábyrgð á starfsmenntun
 • Sjá um mat á umsóknum og innritun á starfsmenntabrautir
 • Meta fyrra nám nemenda
 • Sjá um og bera ábyrgð á vistun nema í starfsþjálfun og samstarf við vinnustaði
 • Bjóða upp á viðtöl við nemendur og svara fyrirspurnum sem berast um námið
 • Sjá um samskipti við hagsmunaaðila, t.d. fagfélög, opinberar stofnanir og atvinnulíf
 • Stjórna endurskoðun námsskráa heilbrigðisbrauta

 

Kennslustjóri almennrar brautar

 

 • Hefur yfirumsjón með nemendum almennrar brautar
 • Hefur yfirumsjón með séráföngum sinnar brautar
 • Hefur yfirumsjón með námsvali nemenda almennrar brautar
 • Hefur umsjón með áfangalýsingum og námsáætlunum ásamt deildarstjórum
 • Fylgist með ákvörðun um námslok nemenda
 • Leiðir faglega umræðu um almenna námsbraut
 • Tekur þátt í að skipuleggja kennslu á sinni braut
 • Tekur þátt í starfi stoðteymis, námsráðgjafa, kennslustjóra fyrir nemendur með erlendan uppruna, kennslustjóra sértækra úrræða, sem felst í stuðningi við nemendur í brottfallshættu
 • Aðstoðar við töflubreytingar
 • Hefur yfirumsjón með leiðsögn nýrra kennara
 • Tekur saman ársskýrslu um starfsemi brautarinnar

 

Kennslustjóri sérnámsbrautar

 

 • Hefur yfirumsjón með daglegu starfi sérnámsbrautar
 • Ber faglega ábyrgð á menntun nemenda
 • Sér um mat á umsóknum og innritun á sérnámsbraut
 • Metur fyrra nám nemenda
 • Leiðir faglega umræðu um námskrár sérnámsbrautar
 • Skipuleggur kennslu á sínum brautum
 • Sér um ráðningu starfsfólks í samráði við skólameistara
 • Sér um starfsviðtöl
 • Sér um tengsl við foreldra og tengslaaðila nemenda og býður upp á viðtöl
 • Tekur saman ársskýrslu um starfsemi sérdeild
 • Skipuleggur viðbrögð við forföllum
 • Leitar sér endurmenntunar á sviði kennsluhátta sérdeilda

 

Kennslustjóri sértækra úrræða

 

 • Hefur yfirumsjón með nemendum með sértæka námsörðugleika  (dyslexíu, dyscalculíu o.fl.)
 • Aðstoðar nemendur við nám sitt og veitir þeim ráðgjöf
 • Veitir kennurum ráðgjöf vegna nemenda með sértæka námsörðugleika
 • Sér til þess að nemendur með sértæka námsörðugleika fái þjónustu sem þeir eiga rétt á
 • Tekur þátt í starfi stoðteymis, námsráðgjafa, kennslustjóra nýbúa og almennrar brautar, sem m.a. felst í stuðningi við nemendur í brottfalls-/brotthvarfshættu
 • Tekur saman ársskýrslu um starfsemi þjónustunnar

 

Kennslustjóri fyrir nemendur af erlendum uppruna

 

 • Hefur yfirumsjón með nemendum sem eiga annað móðurmál en íslensku
 • Aðstoðar nemendur við nám sitt
 • Veitir nemendum ráðgjöf og er í samskiptum við foreldra og forráðamenn
 • Sér til þess að nemendur fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á
 • Tekur þátt í starfi stoðteymis, námsráðgjafa, kennslustjóra dyslexíu og almennrar brautar, sem felst í stuðningi við nemendur í brottfallshættu
 • Tekur saman ársskýrslu um starfsemi þjónustunnar

 

Deildarstjórar

 

 • Hafa umsjón með gerð kennsluáætlana, vali á námsefni og námsmati í samvinnu við aðra námsgreinakennara.
 • Gera tillögu að kennsluskiptingu í sínum námsgreinum.
 • Veita upplýsingar um nám, kennsluefni og kennsluhætti í námsgreininni.
 • Aðstoða við töflubreytingar.
 • Taka þátt í skipulagningu og framkvæmd grunnskólakynninga.
 • Taka þátt í mánaðarlegum fundum deildarstjóra.
 • Hafa umsjón með bókalistum námsgreinarinnar.
 • Taka saman ársskýrslu um starfsemi deildar.

 

Kennarar annast, taka þátt í og bera ábyrgð á eftirfarandi:

 

 • kennslu, undirbúningi kennslu, námsmati og faglegu samstarfi í kennslugreinum sínum, skv. markmiðum skóla- og aðalnámskrár,
 • gerð kennsluáætlana og prófa í samstarfi við aðra kennara,
 • að viðhalda faglegri hæfni sinni og huga að tengslum við aðrar námsgreinar,
 • skráningu fjarvista nemenda sinna,
 • öðru samstarfi vegna starfs síns skv. markmiðum skóla og aðalnámskrár,
 • almennri upplýsingagjöf og upplýsingagjöf vegna sjálfsmats skóla og skóla
 • námskrár,
 • að hafa viðtalstíma fyrir nemendur sína og forráðamenn þeirra,
 • að sitja a.m.k. einn fund á ári/önn með forráðamönnum ólögráða nemenda sinna,
 • að sitja kennarafundi sem boðaðir eru skv. reglugerð.

 

Kennarar á sérnámsbraut annast, taka þátt í og bera ábyrgð á eftirfarandi:

 

 • kennslu og undirbúningi kennslu,
 • gerð einstaklings- og hópkennsluáætlana og prófa,
 • vali á almennum áföngum í samráði við nemendur og foreldra ólögráða nemenda,
 • skráningu fjarvista nemenda sinna,
 • samstarfi við aðra starfsmenn, nemendur, foreldra og forráðamenn,
 • almennri upplýsingagjöf og upplýsingagjöf vegna sjálfsmats skóla og skóla
 • námskrár,
 • að hafa viðtalstíma fyrir nemendur sína og forráðamenn þeirra,
 • að boða til kynninga- og fræðslufunda um skólastarfið,
 • að sitja a.m.k. einn fund á ári/önn með forráðamönnum nemenda sinna, lögráða sem ólögráða,
 • að viðhalda faglegri hæfni sinni og huga að tengslum við aðrar námsgreinar,
 • að sitja starfsmannafundi sem boðaðir eru skv. reglugerð,
 • að kynna fyrir nemendum tilboð á sviði skóla, dagvistunar, vinnu eða hæfingar þegar að námi lýkur.

 

Þroskaþjálfar annast, taka þátt í og/eða bera ábyrgð á eftirfarandi:

 

 • vinna að þroskaþjálfun nemenda með þroskafrávik og/eða fötlun
 • veita ráðgjöf til kennara um þroskaþjálfun nemenda
 • sinna þjálfun umsjónarnemenda og annarra nemenda í bekknum í samstarfi við aðra starfsmenn og kennslustjóra brautarinnar eins og við
 • vinna að gerð einstaklings- og hópþjálfunaráætlana auk mats í nánu samstarfi við kennslustjóra og aðra starfsmenn eins og við á
 • gerð brautarnámskrár og endurskoðunar á henni eins og við á
 • vali á almennum áföngum í samráði við nemendur og foreldra/foráðamenn nemenda
 • skráningu fjarvista eins og við á
 • samstarfi við aðra starfsmenn, nemendur, foreldra/forráðamenn og aðra sérfræðinga (s.s. sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, stoðtækjafræðinga, blindraráðgjafa, táknmálstúlka, o.fl.)
 • að viðhalda faglegri hæfni sinni með endurmenntun
 • að sitja teymisfundi
 • að sitja starfsmannafundi sem boðaðir eru
 • að leiðbeina stuðningsfulltrúum eins og við á

 

Stuðningsfulltrúar eru aðstoðarmenn kennara eða þroskaþjálfara og:

 

 • aðstoða nemendur við athafnir í daglegu lífi á skólatíma,
 • aðstoða kennara eða þroskaþjálfa í kennslustundum í viðfangi  við nemendur,
 • vinna að sértækum verkefnum með nemendum undir stjórn kennara eða þroskaþjálfa.

 

Náms- og starfsráðgjafar

 

 • Aðstoða nemendur við gerð námsáætlunar
 • Aðstoða við innritun í samráði við aðstoðarskólameistara
 • Annast ráðgjöf um náms- og starfsval
 • Eru umsagnaraðilar vegna fjarvista nemenda
 • Hafa yfirumsjón með kynningum á skólanum
 • Liðsinna kennurum vegna námsvanda nemenda
 • Fundaseta á kennslustjórafundum og skólaráðsfundum, auk þess í stoðteymi, áfalla- og eineltisteymi skólans
 • Skila ársskýrslu um starfsemi þjónustunnar
 • Skipuleggja heildstæða áætlun í náms- og starfsfræðslu
 • Stuðningsviðtöl, teymisfundir og ráðgjöf til foreldra/forráðamanna
 • Taka þátt í skipulagi umsjónarstarfs
 • Trúnaðarmenn og talsmenn nemenda innan skólans
 • Veita nemendum persónulega ráðgjöf
 • Veita umsækjendum ráðgjöf um nám
 • Vinna samkvæmt siðareglum náms- og starfsráðgjafa
 • Önnur verkefni tengd náms- og starfsráðgjöf í samráði við skólameistara

 

Forstöðumaður bókasafns

 

 • Ber ábyrgð á daglegum rekstri bókasafnsins
 • Skipuleggur starfsemi safnsins þannig að það sé vinalegt og hvetjandi starfsumhverfi fyrir nemendur
 • Hefur umsjón með bóka- og gagnakosti, tækjum, búnaði og húsnæði bókasafnsins
 • Annast val og innkaup safngagna
 • Ber ábyrgð á skráningu og frágangi safngagna
 • Skipuleggur og ber ábyrgð á heimasíðu bókasafnsins
 • Ber ábyrgð á og skipuleggur kynningar á bókasafninu
 • Ber ábyrgð á og skipuleggur kennslu í upplýsingalæsi á bókasafninu
 • Kynnir nýjungar í starfsemi bókasafnsins innan skólans
 • Ber ábyrgð á og skipuleggur þjónustukannanir á bókasafninu
 • Aðstoðar nemendur við upplýsingaöflun
 • Annast sölu á prentkvóta til nemenda
 • Tekur saman ársskýrslur um starfsemi bókasafnsins fyrir skólastjórn og mennta- og menningarmálaráðuneyti

 

Bókasafnsfræðingur

 

 • Er staðgengill forstöðumanns
 • Annast skráningu og frágang safngagna ásamt forstöðumanni
 • Hefur umsjón með bóka- og gagnakosti, tækjum, búnaði og húsnæði bókasafnsins ásamt forstöðumanni
 • Kynnir nýjungar í starfsemi bókasafnsins innan skólans
 • Aðstoðar nemendur við upplýsingaöflun
 • Annast viðhald og virkni tengla á heimasíðu safnsins
 • Annast sölu á prentkvóta til nemenda

 

Umsjónarmaður fasteigna

 

 • Hefur umsjón með öllum byggingum skólans
 • Sinnir útköllum á kvöldin ef með þarf og reglubundnu eftirliti
 • Sér um þrif á lóð skólans
 • Skipuleggur og gerir tilögur um viðhald og breytingar á húsnæði
 • Kemur fram fyrir hönd stofnunarinnar vegna ýmis konar framkvæmda
 • Fer yfir reikninga og fylgist með kostnaðarlið framkvæmda innan skólans
 • Sér um innkaup á tækjum og vörum til viðhalds og nýsmíði
 • Fer í sendiferðir eins og við á
 • Önnur verkefni í samráði við skólameistara/stjórnenda

 

Skrifstofustjóri

 

 • Annast daglega stjórnun og ber ábyrgð á rekstri skrifstofu
 • Hefur umsjón með starfi annara starfsmanna skrifstofu
 • Yfirumsjón með almennri afgreiðslu, símasvörun, upplýsingaskjám og tölvupósthólfum skólans
 • Tengiliður við stofnanir
 • Innkaup
 • Önnur verkefni undir stjórn skólameistara/stjórnenda

 

Fulltrúi á skrifstofu skólans

 

 • Almenn afgreiðsla
 • Símasvörun
 • Tengiliður við stofnanir
 • Innkaup
 • Umsjón með upplýsingaskjám
 • Önnur verkefni undir stjórn skólameistara/stjórnenda

 

Fulltrúi fjarnáms

 

 • Veitir upplýsingar í síma og tölvupósti um fjarnámið
 • Fylgist með skráningum og staðfestir greiðslur fjarnemenda
 • Þjónusta við fjarnemendur
 • Þjónusta við fjarnámskennara
 • Sinnir þeim hópi fjarnema sem tekur lokapróf utan FÁ og hefur tengsl við próftstaði
 • Önnur verkefni í samráði við næsta yfirmann/stjórnendur

 

Bókari

 

 • Sér um að fá uppáskriftir á alla reikninga, merktir á viðeigandi hátt og færðir í bókhald skólans
 • Sér um eignarskráningu, afstemmingar á bankareikningum ásamt fjármálastjóra og ýmist önnur störf sem fjármálastjóri felur honum
 • Sér um allar greiðslur sem koma inn í gegnum fjarnám og bókar þær

 

Netstjóri

 

 • Hefur yfirumsjón með staðarneti skólans
 • með hugbúnaðarumhverfi skólans
 • með tölvum og tölvutengdum tækjum skólans
 • með tölvuveri, tryggir aðgang notenda og öryggisvörslu og sér um umgengisreglur
 • með notendaþjónustu við kennara og starfsmenn
 • Hefur yfirumsjón með alnetstengingu skólanss
 • Hefur yfirumsjón með kennsluumhverfi
 • Hefur umsjón með hugbúnaðarnámskeiðum fyrir kennara
 • Skipuleggur í samráði við stjórnendur skólans aðkeypta þjónustu vegna tölvu- og netmála
 • Gerir árlega tillögur að endurnýjun vél- og hugbúnaðar
 • Tekur þátt í stefnumótun skólans í tölvuvæðingu og rafrænni stjórnsýslu
 • Önnur verkefni í samráði við stjórnendur

 

Kerfisstjóri

 

 • Sér um daglegan rekstur staðarnets skólans í samráði við netstjórann
 • daglegan rekstur netþjóna skólans
 • rekstur þráðlauss nets
 • heimatengingu starfsmanna
 • almenna notendaþjónustu við nemendur og starfsfólk
 • Sinnir almennri tækniþjónustu
 • Hefur umsjón með eftirlitsmyndavélum
 • Önnur verkefni í samráði við næsta yfirmann og aðra stjórnendur

 

Umhverfisfulltrúi

 

 • Stýrir fundum umhverfisráðs
 • Hefur yfirumsjón með umhverfisverkefnum skólans
 • Stýrir grænfánaverkefninu
 • Vinnur að stefnumótun skólans í umhverfismálum með stjórnendum

 

Forvarnarfulltrúi

 

 • Er til viðtals fyrir nemendur um forvarnir, vímuefni og annað sem að þeim málum lýtur
 • Fylgist með skemmtanahaldi nemenda og er þar til taks
 • Skipuleggur almenna forvarnarfræðslu í skólanum
 • Er tengiliður við yfirstjórn skólans, náms- og starfsráðgjafa, skólasálfræðing og hjúkrunarfræðing varðandi forvarnarmál
 • Tekur saman ársskýrslu um starfsemi félagsmála og forvarna
 • Önnur störf í samráði við skólameistara

 

Félagsmálafulltrúi

 

 • Situr fundi nemendaráðs og tryggir að fundargerðir séu færðar
 • Aðstoðar nemendur við atburði í félagslífi
 • Er til taks á samkomum nemenda
 • Skipuleggur gæslu á dansleikjum og ferðalögum nemenda
 • Situr fundi skólaráðs og ritar fundargerðir
 • Er tengiliður skólameistara og aðstoðarskólameistara við nemendafélag
 • Tekur saman ársskýrslu um starfsemi félagsmála
 • Önnur störf í samráði við skólameistara

 

Umsjónarmaður erlendra samskipta

 

 • Heldur utan um öll erlendu samskiptin á vegum skólans
 • Kynnir erlenda styrki fyrir starfsmönnum skólans
 • Sækir um styrki fyrir hönd skólans
 • Aðstoðar starfsmenn við að leita að styrkjum
 • Aðstoða styrkþega við utanumhald á styrkjum og skýrslugerð
 • Auglýsir umsóknarfresti vegna styrkja
 • Uppfærir upplýsingar um erlend samstarfsverkefni á heimasíðu skólans
 • Tekur á móti erlendum gestum og skipuleggur heimsókn þeirra
 • Gerir samantekt á erlendum samskiptum fyrir ársskýrslu skólans

 


[1] Kennslustjórinn hittir nýja kennara í byrjun annar og kynnir skólann og starf á brautinni. Hann veitir leiðsögn um nám og kennslu í greininni og mætir í a.m.k. eina kennslustund fyrstu tvær annir og ræðir þessar kennslustundir við nýja kennarann.

[2] Starfsviðtöl byggjast á niðurstöðum kennslumats sem eru til þess ætlast að bæta kennslu.

(Síðast uppfært 14.12.2018)