Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun Fjölbrautaskólans við Ármúla er mótuð í samræmi við jafnréttislög nr. 10 frá 2008 og var samþykkt í rafrænni atkvæðagreiðslu 6. júní 2016. Markmið áætlunarinnar er að stuðla að jafnrétti kynjanna og því að allir fái notið hæfileika sinna án tillits til kynferðis, kynhneigðar, litarháttar, uppruna, trúarskoðana, fötlunar eða annarra þátta. Jafnréttisáætlunin er endurskoðuð á þriggja ára fresti samkvæmt 18. grein jafnréttislaga.


Jafnréttisnefnd og jafnréttisfulltrúi


Skólameistari skipar jafnréttisnefnd í samræmi við 15. grein jafnréttislaga. Hlutverk nefndarinnar er að koma fram með hugmyndir að markmiðum og leiðum sem stuðla að auknu jafnrétti í skólanum ásamt því að fylgja hugmyndunum eftir í framkvæmd og meta árangur. Jafnréttisfulltrúi er nefndinni innan handar og fylgir eftir starfslýsingu sem finna má á heimasíðu skólans. Jafnréttisnefnd og jafnréttisfulltrúi eru sameiginlega ábyrg fyrir eftirfarandi verkefnum:

 • Endurskoða jafnréttisstefnu skólans. Hafa eftirlit með að farið sé að lögum og reglum í jafnréttismálum og að jafnréttisáætlun sé fylgt eftir meðal annars með því að safna og birta reglulega upplýsingar um stöðu jafnréttismála í skólanum.
 • Gera aðgerðaáætlun um hvernig rétta skuli hlut kynja þar sem það á við.
 • Fylgjast með framgangi jafnréttisverkefna innan skólans.
 • Fylgjast með þróun jafnréttisumræðunnar.
 • Standa að fræðslu um jafnréttismál fyrir stjórnendur og annað starfsfólk.
 • Halda uppi umræðu og fræðslu um jafnréttismál og koma á framfæri hugmyndum sem stuðla að auknu jafnrétti.
 • Hafa eftirlit með því að jafnréttisstefnu/áætlun skólans sé framfylgt.
 • Hafa eftirlit með því að jafnréttislögum sé framfylgt.
 • Sækja jafnréttisþing.
 • Hafa umsjón með því að töluleg markmið séu sett, þeim sé fylgt eftir og þau mæld.
 • Skipuleggja samþættingarverkefni sem hafa það að leiðarljósi að jafnréttishugsjónin nái inn í stjórnun og ákvarðanatöku.
 • Fylgja eftir kvörtunum og kærumálum sem varða jafnréttismál skólans og koma þeim í réttan farveg.
 • Gera matsskýrslu eða samantekt um framgang jafnréttismála.

 

Aðgerðaáætlun

Í jafnréttisáætlun Fjölbrautaskólans við Ármúla er lögð áhersla á að jafnréttisstarfið nái til allra hópa og þátta skólastarfsins. Stefnt er að því að jafnréttisáætlun skólans stuðli á kerfisbundinn hátt að auknu jafnrétti. Hér að neðan er fjallað um skyldur skólans sem greint er frá í 19.-23. grein laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Launajafnrétti, 19. gr.

 
Samkvæmt 19. gr. jafnréttislaga skulu konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda greidd sömu laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Með launum er átt við hvers konar þóknun, beina og óbeina og hlunnindagreiðslur. Sama gildir um lífeyris-, orlofs- og veikindarétt sem og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin eru til fjár.

Í Fjölbrautaskólanum við Ármúla eru greidd laun eftir umfangi og eðli starfa og tekið er mið af þeim kröfum sem störf gera um þekkingu, hæfni og ábyrgð. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjara- og stofnanasamninga og launastefnu skólans. Við ákvörðun launa er þess gætt að kynjum sé ekki mismunað og laun séu ákveðin á sama hátt fyrir allt starfsfólk óháð kyni, kynvitundeða öðrum ómálefnalegum ástæðum.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Eftirfylgni og tími
Draga úr þætti yfirvinnu við launaákvarðanir. Bjóða konum jafnt sem körlum launuð aukastörf. Aðstoðar-skólameistari Mæling á launum starfsmanna Niðurstöður kynntar árlega á starfsmannafundi


Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun, 20. gr.

Stöðuveitingar og störf

Jafnréttissjónarmið skulu höfð að leiðarljósi við stöðuveitingar. Markmiðið er að halda sem jöfnustu hlutfalli kynja í störfum innan skólans. Þess skal gætt að einstaklingum sé ekki mismunað vegna kynferðis við úthlutun verkefna eða þegar teknar eru ákvarðanir um framgang í störfum. Jafnframt skulu bæði kyn njóta sömu tækifæra til að axla ábyrgð.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Eftirfylgni/tími
Að jafna fjölda karla og kvenna í störfum, nefndum og ráðum í skólanum.

Skólameistari

Aðstoðarskólameistari

Áfangastjóri

Samantekt á kynjahlutföllum allra starfshópa skólans ásamt yfirliti yfir auglýst störf, umsækjendur og ráðningar. Fylgjast markvisst með úthlutun verkefna og tilfærslum innan skólans. Hvetja umsækjendur af því kyni sem á hallar til að sækja um störf. Kynjahlutföll eru greind og kynnt á fundum og í ársskýrslu skólans 


Auglýsingar og upplýsingagjöf

Leitast skal við að starfslýsing í atvinnuauglýsingu höfði til beggja kynja og mismuni ekki á grundvelli kynferðis eða annarra þátta. Þegar birtar eru tölfræðilegar upplýsingar á vegum skólans skulu þær jafnan kyngreindar, eftir því sem við á.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Eftirfylgni/tími
Starfsauglýsingar innan skólans skulu ekki mismuna eftir kyni. Jafnframt skal hvetja umsækjendur af því kyni sem hallar á, að sækja um.

Skólameistari

Jafnréttisnefnd

Jafnréttisfulltrúi

Kanna auglýsingatöflur skólans og auglýsingar sem sendar eru út. Sjá til þess að starfsauglýsingar séu yfirlesnar. Ræða auglýsingar sem brjóta í bága við jafnréttislög. Í hvert skipti sem starfsauglýsing er samin. 


Starfsþjálfun og endurmenntun

Konur og karlar skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar, starfsþjálfunar og starfsþróunar. Endurmenntunarstefna skólans skal endurspegla slík markmið og aflað skal skipulega upplýsinga um endurmenntun starfsfólks. Leitast skal við að höfða til beggja kynja og mismuna ekki kynjunum hvað varðar þá starfsþjálfun, endurmenntun og starfsþróun sem í boði er á hverjum tíma.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Eftirfylgni/tími
Að konur og karlar njóti sömu möguleika til starfsmenntunar og starfsþjálfunar. Yfirstjórn. Kyngreind samantekt með upplýsingum um þátttöku í endurmenntun. Jafnréttisnefnd fer yfir stöðuna þegar hún fundar.
Að námstilboð skólans mismuni ekki eftir kyni. Yfirstjórn. Fylgjast með kynjahlutfalli á námskeiðum á vegum skólans og hvetja starfsmenn af því kyni sem á hallar að sækja sér starfsþjálfun og endurmenntun. Jafnréttisnefnd fer yfir stöðuna þegar hún fundar.

 

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs, 21. gr.

Starfsmönnum skal gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum eða annarri vinnuhagræðingu, eftir því sem við verður komið.

Markmið Aðgerðir Ábyrgð Tímarammi
Að komið sé til móts við starfsfólk með sveigjanlegum og fyrirsjáanlegum vinnutíma eins og hægt er.

Kennarar geta lagt fram óskir um kennslumagn og skipulag stundatöflu.

Komið er til móts við annað starfsfólk með tilhliðrun vinnutíma eins og hægt er.

Skólameistari

Aðstoðarskólameistari

Áfangastjóri

Í upphafi annar.

 

Kynbundið ofbeldi, kynferðisleg áreitni og kynbundin áreitni,  22. gr.

Kynbundið ofbeldi, kynferðisleg áreitni og kynbundin áreitni er ekki liðin í Fjölbrautaskólanum við Ármúla.

 • Allir nemendur og starfsmenn eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu og að þeir sæti ekki kynbundnu ofbeldi, kynferðislegri áreitni eða kynbundinni áreitni.
 • Kynbundið ofbeldi er ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt ofbeldi, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi.
 • Kynferðisleg áreitni er kynferðisleg hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður. Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn.
 • Kynbundin áreitni er hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn.

Telji starfsfólk sig verða fyrir kynbundnu ofbeldi, kynferðislegri áreitni eða kynbundinni áreitni skal það leita til skólameistara, trúnaðarmanna stéttarfélaga eða jafnréttisfulltrúa skólans eins og fram kemur í starfsmannastefnu. Síðan er unnið í málinu í samráði við þann sem telur á sér brotið. Haft er samband við aðila málsins og hvorum/hverjum aðila um sig gefinn kostur á að tjá sig um málsatvik. Leitað er sátta ef svo ber undir en málinu komið í lögformlegan farveg takist það ekki eða grunur leikur á að lögbrot hafi verið framið. Á öllum stigum skal tryggt að aðilum máls sé veittur viðhlítandi stuðningur, vilji þeir á annað borð þiggja slíkt.

Auka skal fræðslu um kynferðislega áreitni til að stuðla að því að allt starfsfólk verði meðvitað um málefnið, geti greint slíkt atferli og brugðist við því ef svo ber undir.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Eftirfylgni/tími
Allir eru meðvitaðir um að kynferðisleg- og kynbundin áreitni er ekki liðin í skólanum. Skólameistari.
Aðstoðarskólameistari.
Áfangastjóri.
Forvarnafulltrúi
Auglýsingar
Fræðslumyndir
Fyrirlestrar
Forvarnir
Árlegt stöðumat.

 

Menntun og skólastarf,  23. gr.

Skólar eiga samkvæmt 23. grein jafnréttislaga að tryggja að:

 1. Allir nemendur fái jafnréttisfræðslu og séu undirbúnir til jafnrar þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi.
 2. Kennslu- og námsgögn mismuni ekki kynjum,
 3. Kynjasamþættingar sé gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð.
 4. Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf.

Til að ná þessum markmiðum þarf að beita fjölbreyttum aðferðum við kennslu og mat á vinnuframlagi nemenda (einingar og einkunnir). Allir skulu fá tækifæri til að nýta hæfileika sína. Jafnréttisjónarmiðið skal fléttast inn í alla kennslu. Stefnt er að því að kenndir séu sérstakir áfangar sem hafa jafnréttishugsjónina að leiðarljósi, svo sem kynjafræði, mannréttindaáfangi og fleiri áfangar sem fallið geta undir jafnréttisfræðslu. Nám og kennsla eru verðmæti sem allir nemendur skólans eiga rétt á. Yfirstjórn skólans sér til þess að námsráðgjöf og aðstoð við hópa sem standa höllum fæti sé efld og viðhaldið.

 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi

Nemendur fái fræðslu um jafnréttismál.

Öllum nemendum stendur til boða að taka kynjafræðiáfanga.

Skólameistari

Í boði á hverri vorönn.

Að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi.
Við endurskoðun kennsluáætlana skulu kennarar hafa markmiðasetningu sem undirbýr nemendur af báðum kynjum undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi.

Kennarar
Í upphafi annar.
Að kennslu- og námsgögn mismuni ekki kynjunum.
Kennslugögn sem talin eru mismuna eftir kyni eru athuguð og ef þau sannarlega reynast mismuna eftir kyni þá er þeim skipt út fyrir annað betra kennsluefni í kennsluáætlun viðkomandi áfanga.

Fagstjórar
Í lok annar og fyrir hverja önn.
Í námsráðgjöf og starfsfræðslu fái drengir og stúlkur fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf.

Náms- og starfsráðgjafar eru með fræðslu í áfanganum Lífsleikni – borgaravitund (LÍFS1BS02) um störf og staðalmyndir.

Náms- og starfsráðgjafar eru með starfsfræðslu fyrir útskriftarnema í sérstökum Lok-áfanga. Kvenkyns nemendur eru hvattir til að sækja sér nám í „hefðbundnum“ karlagreinum og sækja um „hefðbundin“ karlastörf. Karlkyns nemendur eru hvattir til að sækja sér nám í „hefðbundnum“ kvennagreinum og sækja um „hefðbundin“ kvennastörf.

Náms- og starfsráðgjafar
Á hverri önn
Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skólastarfinu.
Skólameistari leiðir jafnréttisvinnuna frá og með haustönn 2016.
Skólameistari
Fram að næstu endurskoðun

Jafnréttisvísar

Unnið skal markvisst að því að jafna fjölda kvenna og karla í nefndum og ráðum á vegum skólans. Þegar óskað er eftir tilnefningu í nefndir og ráð skal farið fram á að tekið sé mið af 15. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sem segir að hlutfall kynjanna skuli vera jafnt og ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða. Þegar tilnefnt er í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal tilnefna bæði karl og konu. Jafnréttisvísar eru teknir saman eins oft og þurfa þykir til að vinna að þessu markmiði.

  14.04 2014  30.05 2016  30.05.2019
Yfirstjórn kk. (3)       50%
kvk. (3)     50%
kk. (3)       50%
kvk. (3)     50%

kk. (1)         17%
kvk. (5)       83%

Kennslustjórar kk. (5)       42%
kvk. (6)     58%
kk. (5)       45%
kvk. (6)     55%
kk. (3)         43%
kvk. (4)       57%
Fagstjórar
/deildarstjórar
kk. (3)       20%
kvk. (13)   80%
kk. (5)      33 %
kvk. (10)  67 %
kk. (2)          22%  
Kvk. (7)       78%
Skólaráð kk. (5)       63%
kvk. (3)     37%
kk. (3)      43%
kvk. (4)    57%
kk. (3)          38%
kvk. (5)        62%
Skólanefnd kk. (3)       60%
kvk. (2)     40%
kk. (3)       60%
kvk. ()2     40%
kk. (2)          40%
kvk. (3)        60%
Nemendaráð kk. (13)     48%
kvk. (14)   52%
kk. (7)       39%
kvk. (11)   61%
kk. (3)          43%
kvk. (4)        57%
Jafnréttisnefnd kk. (3)        60%
kvk. (2)      40%
kk. (3)       60 %
kvk. (2)     40 %
 
Dagskólanemendur kk.              39%
kvk.            61%
kk.             37 %
kvk.           63 %
kk.               44%
kvk.             56%
Fjarnámsnemendur kk.              40%
kvk.            60%
kk.             37 %
kvk.           67%
kk.               42%
kvk.             58%
Starfsmenn kk. (32)      30%
kvk. (75)    70%
kk. (33)      30%
kvk. (78)    70%
kk.               32%
kvk.             68%
Starfsmannafélagið
(stjórn)
  kk. (3)        60%
kvk. (2)      40%
kk. (2)         33%  
kvk. (4)       67%

Í lok hvers almanaksárs er staða aðgerða samkvæmt áætluninni metin og niðurstöður birtar í ársskýrslu skólans. Niðurstöður ársskýrslu eru kynntar á kennarafundi í upphafi hvers árs. Fulltrúar í jafnréttisnefnd og jafnréttisfulltrúi gera skólameistara grein fyrir stöðunni í byrjun janúar ár hvert. Allar aðrar kyngreindar upplýsingar sem tengjast framgangi jafnréttisáætlunar skólans og fjallað er um á fundum eru birtar sem pdf-skjöl hér fyrir neðan. Kynbundnar upplýsingar má einnig finna í ársskýrslu skólans sem er aðgengileg á vef Fjölbrautaskólans við Ármúla.


(Síðast uppfært 6.11.2019)